High Scores
Waterfall Game Scores
Fef29a24f6d894b0e29e8e185a82a2b4
denneyj
380
Match Game Times
50389d2b5ae7eac962379ffbb2517ff2
crazy2dagir
19s
Fef29a24f6d894b0e29e8e185a82a2b4
denneyj
21s
Share This List

All terms in this list:

audacia, audaciae: boldness

avaritia, avaritiae: greed

casa, casae: house

dea, deae: goddess

familia, familiae: family

filia, filiae: daughter

flamma, flammae: flame

ianua, ianuae: door

insula, insulae: island

Italia, Italiae: Italy

lacrima, lacrimae: tear (-drop)

ora, orae: shore

pecunia, pecuniae: money

porta, portae: gate

potentia, potentiae: power

praeda, praedae: booty

puella, puellae: girl

Roma, Romae: Rome

rosa, rosae: rose

statua, statuae: statue

taberna, tabernae: tavern

unda, undae: wave

agricola, agricolae: farmer

nauta, nautae: sailor

pirata, piratae: pirate

poeta, poetae: poet

Friends with BookmarkOS

Definitions from Wiktionary under the GNU FDL.
Sentences copyrighted by their respective publishers.
terms of service privacy policy